Åpning basert på korrekte tall

Beregningene i Konsekvensutredningen og i Stortingsmeldingen er basert på korrekte tall fra Oljedirektoratet.

Bruttotallet (salgsverdien av antatte ressurser) for lavt scenario som er oppgitt i teksten i Konsekvensutredning for Barentshavet sørøst, er imidlertid feil. Det beklager vi.  Dette har ingen konsekvenser for de øvrige beregningene i rapporten. Bruttotallet er ikke brukt i disse beregningene, her er nettotall (korrekt bruttotall fratrukket kostnader) benyttet.

Feilen er presentert i teksten til konsekvensutredningen, men ikke i Stortingsmeldingen (melding til Stortinget nr 36 (2012-2013) nye muligheter for Nord-Norge – åpning av Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet).
En viktig del av en konsekvensutredning er å̊ belyse de samfunnsmessige virkninger av petroleumsvirksomheten på̊ regionalt og lokalt nivå̊.
I forbindelse med konsekvensutredningen fikk OD i oppdrag å gi brutto- og nettotall for to scenarioer for utviklingen i Barentshavet sørøst.

Disse er udiskontert for å gi riktig grunnlag til de øvrige beregningene, som for eksempel utredningene av nasjonale og regionale verdiskapings- og sysselsettingsvirkninger som ble gjort av henholdsvis Statistisk sentralbyrå og Pöyri.

Pressemelding fra Oljedirektoratet

Det viktigste fra de siste dagene

CCS skal redde verden

Vurderer strategien på sokkelen

Rekordmange tildelinger


geo365 Nyhetsbrev

0 Comments