Engebøfjellet i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane huser en forekomst av rutil og granat som står fram som ganske enestående i verden. Forekomsten danner en 2,5 km lang og noen hundre meter bred linse som går parallelt med Førdefjorden. Den er avgrenset gjennom 21 000 meter med borekjerner. Geologene har imidlertid gode indikasjoner på at malmen fortsetter i dypet, samt mot både øst og vest. Forekomsten kan altså være større enn det de foreløpige reservetallene viser. Fremtidige boringer vil gi avklaring om dette. Bildet viser at det planlagte prosessanlegget vil ligge på Engjabøneset rett under det verdifulle fjellet. Foto: Nordic Mining ASA

Søker om driftskonsesjon

Nordic Rutile AS søker om driftskonsesjon etter mineralloven for dagbruddsdrift og underjordsdrift på forekomst av rutil og granat i Naustdal kommune.

Søknaden er nå lagt ut til høring, skriver Direktoratet for mineralforvaltning.

Høring gjennomføres i henhold til forvaltningsloven for at saken skal bli best mulig belyst. Høringsbrev er sendt til offentlige myndigheter og parter som er direkte berørt.

Nordic Rutile AS planlegger dagbruddsdrift de første 15-20 årene, for deretter å gå over til drift under jord. Gråberget fra dagbruddet skal deponeres på land, mens restmaterialer fra oppredningsverket vil bli deponert innenfor regulert sjødeponiområde i Førdefjorden.

Miljødirektoratet har gitt tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, herunder tillatelse til deponering.

Det foreligger reguleringsplan for området, og ny reguleringsplan er under utarbeidelse.

Høringsfristen er 15. september 2019.

Estimert investeringskostnad for utbygging av anlegg, bygninger og faste installasjoner summeres i søknaden opp til 1780 millioner kroner. Den absolutt største kostnaden er prosessanlegget til 529 millioner kroner.

De årlige operasjonelle kostnadene forventes å ligge på i underkant av 200 millioner kroner.

Nordic Mining ASA («Nordic Mining») har gjennom sitt heleide datterselskap,Nordic Rutile AS(«Nordic Rutile» eller «Selskapet»),utvinningsrettigheter for rutilpå Engebøi Naustdal kommune og søker om driftskonsesjon i henhold til mineralloven §43. Formålet er produksjon av rutil-og granatprodukter fra eklogittressursen i Engebøfjellet. Området er regulert i reguleringsplan som ble endelig godkjent i april 2015.Selskapets søknad om utslippstillatelse for prosjektet ble godkjent på samme tidspunkt.
Mineralforekomsten i Engebøfjellet inneholder ressurser av industrimineralene rutil og granat. Engebøfjellet er en av verdens rikeste rutilforekomster med et gjennomsnittlig TiO2-innhold på 3,5%, basert på 2% cut-off. Med et innhold på over 40% granat er Engebøforekomsten også en betydelig granat-ressurs. Engebøforekomstenbestår av bergarten eklogitt. Foruten verdimineralene rutil og granat inneholder bergarten hovedsakelig pyroksen og amfibol. Mineralene kvarts, glimmer og karbonat opptrer også, men utgjør generelt mindre enn 5%. Radioaktive grunnstoffer og tungmetaller forekommer på bakgrunnsnivå, og Engebøfjellet har et lavt innhold av slike elementer sammenlignet med andre rutilforekomster i verden. Forekomsten er ca. 2,5 kilometer lang og 500 meter bred, og stryker øst-vest med et subvertikalt fall mot nord. På grunn av sin hardhet og motstandsdyktighet mot forvitring og erosjon står Engebøfjellet i dag ut som en tydelig tunge i landskapet ved Førdefjorden. Kilde: Nordic Rutiles søknad om driftskonsesjon.

Det viktigste fra de siste dagene

Vil stikke kjepper i hjulene

Gruveskam?

Tar tak i klimadebatten


geo365 Nyhetsbrev

* = required field

0 Comments