NGI med strategisk samarbeid

Forskning blir samfunnsnyttig teknologi i nytt samarbeide.

NGI har valgt Kjeller Innovasjon som sin strategiske samarbeidspartner for å kommersialisere resultater fra egen forskning og utvikling. Nyskapende løsninger som utvikles i NGIs løpende prosjektvirksomhet skal bli til enda større nytte og glede for samfunnet.

– Kjeller Innovasjon har lang erfaring med å få ny teknologi ut på markedet, og vi får mye ut av å diskutere ideer og muligheter fortløpende med dem, forteller James Strout, leder for teknologiutvikling og innovasjon i NGI.

Kjeller innovasjon er prosjektleder for NGIs kommersialiseringssatsinger som inngår i FORNY2020, som er Forskningsrådets program for forskningsbasert nyskaping. Kjeller Innovasjon har status som kommersialiseringsaktør (TTO – Technology Transfer Office) i FORNY2020. NGI er medeier og FoU-partner i to slike satsninger:

  • IMiROInnovative monitoring of environmental risk – er et FoU-prosjekt hvor NGI har utviklet en ny metode for kontinuerlig overvåking av forurensende PAH-forbindelser i vann. Dette vil muliggjøre automatisk overvåking av skadelige PAH-utslipp fra industrien og andre aktører. Metoden kan for eksempel bidra til å forhindre katastrofer med utslipp og lekkasjer fra offshore olje- og gassproduksjon, med store økonomiske og miljømessige konsekvenser.
  • Airborne Electromagnetics (AEM) er en metode som brukes blant annet for å kartlegge grunnforhold fra helikopter i forbindelse med planlegging og utbygging av vei og jernbane. Enorme datamengder gjør det svært tidkrevende å tolke informasjonen og presentere resultatene i et anvendelig format for planleggerne. Derfor har NGI utviklet en metode for maskinlæring, slik at AEM-data raskt og effektivt kan nyttiggjøres til å identifisere lagdeling og dybde til fjell i det undersøkte området. Se informasjon her.

– Vi har flere måter å gå fram på når teknologi skal kommersialiseres, forklarer James Strout. –Det kan være å starte et eget spin-off selskap, der NGI går inn med eierandeler, lisensiere teknologi, eller det kan være å selge teknologi til andre. Uansett er målet at samfunnet skal få størst mulig nytte av NGIs resultater fra forskning og utvikling.

Det viktigste fra de siste dagene

Kunnskapsløft for deponering

Rekordhøye jernmalmpriser

Uverdig PR-kamp fra Sametinget


geo365 Nyhetsbrev

* = required field

0 Comments