Oljeutvinning i Barentshavet vil skape tusenvis av arbeidsplasser og milliardinntekter for Norge. Og energi til en verden som vil trenge store mengder olje i mange tiår fremover. Men teoretikerne har ikke noen tro på at leting og utvinning vil være lønnsomt langt nord. Statoil bør - blir det sagt - i stedet satse enda mer på vindkraft. At naturen ødelegges for å oppnå det grønne skfitet er ikke en problemstilling.

50 millioner til kunnskap

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til geologisk kartlegging med 50 millioner kroner for å fortsette kunnskapsinnhentingen i Barentshavet Nord.

– Kunnskap er avgjørende både for god ressursforvaltning og for å ivareta nasjonale økonomiske interesser. Det er derfor viktig å videreføre kartleggingen av petroleumsressursene i Barentshavet generelt, og i områder med mulig grenseoverskridende forekomster spesielt, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (FrP).

 Den foreslåtte geologiske kartleggingen medfører innsamling av seismiske data som vil gi viktig informasjon om geologien i Barentshavet og gi særlig økt kunnskap om deler av området nær delelinjen mot Russland der det kan være en grenseoverskridende petroleumsforekomst.

Forslaget er en videreføring av arbeidet med geologisk kartlegging som Oljedirektoratet har utført de senere år for å frembringe ny og mer kunnskap om geologien i Barentshavet. Mer kunnskap om petroleumsressurser avhenger av innsamling av ytterligere geologiske data. Nyere og bedre data gir myndighetene bedre forståelse av petroleumssystemene i sin helhet. Dette er viktig både for god ressursforvaltning og for å ivareta nasjonale økonomiske interesser ved grenseoverskridende forekomster, skriver Olje- og energidepartementet.

Bevilgningen understøtter Oljedirektoratets syn om at det meste av de gjenværende ressursene på norsk sokkel ligger i Barentshavet.

– Barentshavet nordøst har et betydelig petroleumspotensial, konkluderte daværende  letedirektør Sissel Eriksen i 2017, med referanse til et midlere ressursestimat på 8,6 milliarder fat oljeekvivalenter, med en overvekt av olje i forhold til gass.

“Sissel Eriksen presiserte imidlertid at estimatet, i mangel av nærliggende brønner, er svært usikkert, og at hvis den mest lovende letemodellen blir bekreftet, kan det ligge betydelig større mengder med olje og gass og vente på å bli funnet. Oljedirektoratets høyeste estimat er således mer enn 15 milliarder fat oljeekvivalenter. Dette er likevel langt mindre enn det som har blitt funnet i for eksempel Nordsjøen. De totale ressursene (produsert, reserver, uoppdagede) er hele 33 milliarder fat – altså 4 til 5 ganger så mye. Sammenligningen er relevant fordi, som vi har hørt, de to områdene er omtrent like store (ca. 170 000 km2).”

The 2nd NCS Exploration Strategy Conference, November 14-15, Stavanger

The programme includes the following sessions:

  • YET TO FIND: A WORLD-WIDE PERSPECTIVE
  • YET TO FIND: UK & NORWEGIAN PERSPECTIVES
  • YET TO FIND: GEOLOGICAL PERSPECTIVES
  • PORTFOLIO DEVELOPMENT – EXPLORATION AS AN INVESTMENT STRATEGY
  • 13+ COMPANY PRESENTATIONS

See the full programme here.

Det viktigste fra de siste dagene

Resultatene må ut

Slipper ut lokale mineraler

Frigir lagringsdata


geo365 Nyhetsbrev

* = required field

0 Comments

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close