Geologi til folket

Ved Semsvannet i Asker utenfor Oslo ligger en liten geologisk perle. Ansvarsfulle geologer har bidratt til at vi har fått et nytt sentrum for formidling av naturkunnskap.

«Alt henger sammen med alt.» Det er selve grunntanken bak det nye formidlingsprosjektet ved Semsvannet i Asker, litt sør for Oslo.

– Vi ønsker å vise folk at det er en sammenheng mellom geologi og biologi på den ene siden og kultur – det menneskeskapte – på den andre siden, forteller Fredrik Bockelie.

– Det fine er at vi her ved Semsvannet kan spore den historiske utviklingen gjennom flere hundre år og sette den i perspektiv mot dagens utnyttelse av området, legger den dedikerte geologen til.

Han drives av behovet for å hjelpe vanlig folk til å få det han kaller en «hands-on-forståelse» – at de skjønner hva de ser på.

– Jeg vil prøve å binde sammen teoretisk innsikt med praktisk kunnskap, sier Bockelie.

Med sin lokalgeologiske viten er Bockelie naturligvis en av initiativtakerne til prosjektet, og sammen med geologen Ingolf Rui har han produsert et berggrunnsgeologisk kart i skala 1:10 000. I tillegg foreligger et hefte over det som nå kalles Semsvannet GeoPark. Heftet med tilhørende mobilapp beskriver 9 geologiske poster rundt vannet.

Fra kambro-silur til perm

Semsvannet GeoPark ligger sentralt i Oslofeltet. Både den sedimentære lagrekken fra kambro-silur og de vulkanske bergartene fra perm er eksponert. Det gir muligheter til god formidling.

– Rundt Semsvannet har vi laget en geotur som samlet gir et godt tverrsnitt av Oslofeltets geologi, forteller Bockelie, som selv er spesialist på de sedimentære bergartene.

Bockelie vet definitivt hva han snakker om. Han begynte sine geologiske studier i Asker da han var bare sju (!) år gammel. For særoppgaven på gymnaset målte han opp et profil i Askergruppen, og i det nevnte heftet kan vi lese om funnet av et komplett fiskefossil som han gjorde i sin tidlige karriere.

Fire poster på geostien dreier seg om kambro-silur, tre om perm, én om karbon og en om landhevningen etter siste istid. Samlet sett viser de slik essensen av Oslofeltet med sedimentære bergarter underst og vulkanske bergarter øverst. I tillegg får vi en smakebit på landskapsendringer de siste 10 000 år. Én av postene knytter også geologien til vår kultur ved at den viser frem en gammel industritradisjon. Gjennom 900 år har bøndene i Asker vært leverandør av brent kalk, og rester etter kalkovnene finnes også rundt Semsvannet.

– Heftet og kartet blir gitt til alle kommunene i Asker, og målet er at begge blir en integrert del av undervisningen, i første rekke for ungdomsskolene, opplyser Bockelie.

– De blir også en viktig del av de arrangementene vi har her opp i forbindelse med Geologiens Dag («Semsdagen»), forteller en som er opptatt av at folk kommer seg ut og får lokalkunnskap på en enkel måte.

Et bakteppe for kunnskapsformidling

Geologen har flere prosjekter i ermet. Konturene av et museum i tilknytning til Semsvannet GeoPark ligger der. Inspirasjonen henter han fra en serie måledata om vær og klima som har blitt samlet inn i området.

– Her vil alle kunne få en orientering om geologi og biologi før de går ut i terrenget, og etterpå – når de er tilbake – skal de kunne vise frem funnene sine og få kommentarer til dem.

– Vi trenger et undervisningssentrum for ungdommen, men det er også behov for et sted der lærere kan henvende seg og få både kunnskap og inspirasjon til undervisningen. Etter at geologi ble et fag i den videregående skolen, samtidig som det er stor mangel på lærere med geofaglig kompetanse, er det et stort behov for et museum med kursrom for etterutdanning, fremholder Bockelie.

Han er snar med å legge til at det ikke bare er snakk om geofag. Biologi er selvsagt, men det samme er for eksempel historie.

– Målet vårt er et museum med både realfag og humanistiske fag.

Vi kan imidlertid ikke snakke om et museum uten å nevne forskning. Også her har Bockelie svar.

– Kunnskapen om Oslofeltet er i ferd med å forvitre. De som har forsket på geologien her har alle blitt «gamle». Vi trenger derfor en ny generasjon eksperter på den sedimentære lagrekken så vel som de vulkanske bergartene. Og den starter med forskning. Et museum ved Semsvann kan være en katalysator, mener Bockelie.

En holistisk forståelse

Bockelie, som på tross av sine 70+ år har fast jobb i et oljeselskap, snakker seg varm om formidling til yngre generasjoner. Han vil ta vare på kunnskapen om området, og ikke minst vil han sørge for at den oppvoksende slekt skjønner at det biologiske mangfoldet er en konsekvens av det geologiske mangfoldet, og at vi mennesker og vår kultur er et produkt av begge, ispedd en dæsj klima.

– Vi vil kort og godt hjelpe folk til en holistisk forståelse, avslutter Fredrik Bockelie.

Det viktigste fra de siste dagene

Vil stikke kjepper i hjulene

Gruveskam?

Tar tak i klimadebatten


geo365 Nyhetsbrev

* = required field

0 Comments